تولید انبوه سنگ های سفید در ابعاد اسلب

سنگ مارمارا ترکیه

سنگ مدرنا وایت

اسلب

سنگ ازنا

اسلب

چینی الیگودرز

اسلب

سنگ دهبید

اسلب

سنگ تاسوس

اسلب

سنگ لته

اسلب

سنگ مایا

اسلب

سنگ امپرادور لایت

اسلب

سنگ کلکته

اسلب