سنگ امپرادور دارک اسپانیا و لته ترکیه در این پروژه با هم ترکیب خوبی را به نمایش در آورده اند

سایز سنگ به کار رفته :

مورد استفاده :

پیمانکار :

ابعاد پروژه :

سنگبری دهبید عظیمیارتباط باما