ترکین سنگ لایت امپرادور ترکیه و سنگ امپرادور دارک اسپانیا در ابعاد حکمی

سایز سنگ به کار رفته :

مورد استفاده :

پیمانکار :

ابعاد پروژه :

سنگبری دهبید عظیمیارتباط باما