سنگ دهبید شایان سرت A در ابعاد ۸۰ * ۸۰

سایز سنگ به کار رفته :

مورد استفاده :

پیمانکار :

ابعاد پروژه :

سنگبری دهبید عظیمیارتباط باما