قيمت سنگ دهبيد به مواردي متفاوتي بستگي دارد . ابعاد ، سرت بندي ، استاندارد كيفيت فرآوري نقش بسيار مهمي در قيمت سنگ دهبيد در بازار ، ايجاد ميكند . قيمت سنگ دهبيد بسته به ابعاد در حالت عرف بازار كف قيمت از متري ٤٠٠ هزار تومان براي ابعاد كوچك تايل شروع شده و تا ١٢٠٠ تومان براي ابعاد بزرگ و سرت هاي بهتر براي هر متر مربع در نظر گرفته ميشود . قيمت سنگ دهبيد با توجه به نواسانات قيمت مواد اوليه كارخانه براي توليد كالا ، متغير بوده و در سال هاي اخير رشد قيمت داشته است .

سنگبری دهبید عظیمیارتباط باما