قيمت سنگ امپرادور لايت تركيه در ايران ما بين كساني كه اين سنگ را در ايران توليد ميكنند و يا اسلب آماده آن را وارد ميكنند ، متفاوت است . قيمت سنگ امپرادور لايت تركيه براي اسلب و ابعاد حكمي متفاوت است . بايد در نظر داشته باشيد كه اگر سنك اسلب خريداري كنيد قيمت آن نيز ميتواند متفاوت باشد بر حسب دوربر بودن اسلب يا غير دور بر بودن آن. قيمت سنگ امپرادور لايت تركيه در مجموعه عظيمي مناسب تر از رقبا ميباشد به دليل آن كه اين مجموعه صفر تا صد توليد اسلب اين سنگ را در داخل ايران انجام ميدهد . لازم به ذكر است چون سنگ خام امپرادور با ارز خارجي خريداري ميشود ، با نواسنات ارز قيمت سنگ لايت امپرادور تركيه در بازار قابل تغير ميباشد ، ولي اين نواسانات در مجموعه سنگ عظيمي بسيار كمتر است .

سنگبری دهبید عظیمیارتباط باما