فروش سنگ چيني ازنا خيلي وقت نيست كه در يازار هاي سنگ هاي ساختماني دوباره سر زبان ها افتاده است . فروش سنگ چيني ازنا به صورت اسلب و ابعاد حكمي در بازار روال است . در مجموعه سنگ عظيمي (كارخانه سنگبري پارسيان دهبيد عظيمي ) فروش سنگ چيني ازنا در ابعاد اسلب ، ١٦٥١٦٥ و ١٢۵*١٢۵ انجام ميشود . تمامي سنگ ها از لحاظ بافت و رنگ سرت بندي شده و در پالت هاي فلزي دسته بندي شده و آماده فروش وبارگيري ميباشد .

سنگبری دهبید عظیمیارتباط باما