فروش سنگ امپرادور دارك اسپانيا در مجموعه سنگ عظيمي با قدرت تمام انجام ميشود . سنگ امپرادور دارك اسپانيا زاده كشور اسپانيا ميباشد و كارخانه سنگبري پارسيان دهبيد عظيمي با واردات سنگ خام امپرادور به داخل كشور ، امكان فروش سنگ امپرادور اسپانيا به صورت اسلب و ابعاد بزرگ ١٦٥١٦٥ و ١٢٠١٢٠ را براي متقاضيان اين سنگ فراهم كرده است .

سنگبری دهبید عظیمیارتباط باما